Visie Leerlingbegeleiding – Wat betekent ‘zorg bieden’?

Wij scheppen voor onze leerlingen een krachtige en veilige leeromgeving. Hier krijgen jongeren de kans zich te ontplooien, mogen ze in zichzelf geloven en is er een veilig kader om zichzelf in vraag te stellen.

Die veilige leeromgeving is gebaseerd op enkele belangrijke ingrediënten:

• open en verbindend communiceren,
• positieve benadering en opbouwende feedback,
• respect voor de leerlingen, voor wat ze doen en creëren,
• groeikansen bieden,
• persoonlijke begeleiding waar nodig.

In dat veilig leef- en leerklimaat voelen leerlingen zich goed en komen ze tot leren en creëren. Zij durven verantwoordelijkheid opnemen en ontwikkelen een grotere zelfsturing. Zo kunnen zij uiteindelijk met goede slaagkansen hogere studies aanvatten.

Veilig en stimulerend schoolklimaat door een open houding

‘Jezelf kunnen zijn’, veronderstelt een open cultuur waarin begrip wordt getoond voor elkaars identiteit. Diversiteit zorgt voor een boeiende dynamiek waarbij mensen van elkaar leren. Wij laten onze leerlingen groeien naar volwassenheid mét waardering voor het unieke in elke persoon.

Ons gezamenlijk doel is tot verbinding te komen. Daarom communiceren we vanuit gelijkwaardigheid, met respect en begrip voor elkaar en ieder z’n mening. Bij conflicten luisteren we oprecht geïnteresseerd, actief en onbevooroordeeld. We willen een kijk krijgen op de beweegredenen achter het gestelde gedrag. Van daaruit zoeken we naar hoe we samen verder kunnen. We streven naar deze open en verbindende omgangsstijl, tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten.

J. Clement - Iedereen Coach!
J. Clement - Iedereen Coach!
“Een fout maken, een mislukking ervaren, hoeft geen drama te zijn: integendeel, het kan een startpunt zijn voor een nieuwe aanpak. De kunst is om bovenop de brokstukken van mislukking ‘leren’ op te bouwen”

Net als J. Clement zien wij groeikansen in probleemsituaties. Zij zijn namelijk een aanleiding voor reflectie en vormen een uitgelezen kans om samen uit te zoeken wat er knelt en hoe we dit kunnen herstellen en bijsturen. Uiteraard worden er duidelijke afspraken gemaakt, maar dan wel herstelgericht en begeleidend. Wanneer de jongere hierdoor verantwoordelijkheid leert opnemen, is dit een waardevolle stap in het groeiproces.

De manier waarop we terugkoppelen is heel bepalend voor de motivatie van jongeren. Door ontwikkelingsgerichte feedback houden we hen zo goed mogelijk in hun ‘leer-kracht’ en maximaliseren we hun ontplooiingskansen.

Wij zijn trots een school te zijn die werkt in de geest van Jean-Baptist de la Salle die in de 17de eeuw al ijverde voor gelijke onderwijskansen voor iedereen. We laten dit graag weerklinken in ons zorgbeleid. Wij zorgen dat er voldoende oog is voor maatschappelijk kwetsbare groepen (zie visie ‘Schoolkosten’).

4 domeinen van leerlingenbegeleiding

Een zorgbeleid strekt zich uit over 4 domeinen:

• de onderwijsloopbaan,
• leren studeren,
• psychisch en sociaal functioneren,
• preventieve gezondheidszorg.

We besteden extra aandacht aan de twee laatste domeinen omdat zij noodzakelijk zijn om het ook goed te doen op de andere domeinen.

Zorgcontinuüm

Het M-decreet neemt geïntegreerde zorg als uitgangspunt. Scholen moeten dit uitbouwen in een zorgcontinuüm met vier fasen. De basis van de piramide bestaat uit brede zorg voor alle leerlingen, in de top van de piramide zit de specifiekere zorg op maat. Dit dynamische model evolueert mee met ons team dat zelf ook altijd in ontwikkeling is.

Wij zetten maximaal in op brede basiszorg met een ruim aanbod van goed uitgewerkte proactieve en ondersteunende maatregelen. Wanneer zoveel mogelijk leerlingen hier voordeel uithalen, moeten we immers minder snel overschakelen naar specifieke ondersteuningsmaatregelen.

Blijkt de basiszorg ontoereikend, dan schakelen we over naar verhoogde zorg op maat van de leerlingen. We vermijden hierbij zoveel mogelijk te werken met vaste zorgprotocollen. De zorg wordt opgebouwd in nauw overleg met alle betrokkenen zonder daarbij de draagkracht van het team te overschrijden.

We voorzien een maximale opvolging door te communiceren via digitale middelen, maar hechten daarnaast grote waarde aan persoonlijke ontmoetingen, want echte warmte kan je pas overdragen in een goed gesprek.

Wij geloven sterk in de synergie die ontstaat door samen te werken, zowel binnen de schoolmuren, als met externe hulppartners. De zorg voor de leerlingen is immers een gedeelde zorg en een gedeelde verantwoordelijkheid, ingebed in een ruimere context. Afstemmen met alle betrokken partijen is van essentieel belang om een zorgplan zo goed mogelijk te laten werken.

De leerlingbegeleiding kan je bereiken via leerlingbegeleiding@lucasgent.be.