Hier kan je JEZELF ZIJN
en jezelf
in alle OPENHEID ontwikkelen
Je hoeft geen kunstenaar te zijn
of te worden
maar je artistiek ontplooien
moet je ENERGIE geven
MOTIVATIE en GEDREVENHEID
zijn de sleutelwoorden
CREATIEF DENKEN en
ZELFREFLECTIE
leiden tot
nieuwe & onverwachte inzichten

Karen Verhamme, directeur

Pedagogisch project

Kunsthumaniora Sint-Lucas is een school

  • die leerlingen positief wil stimuleren,
  • die een veilig klimaat biedt waar leerlingen gewaardeerd worden,
  • die het unieke talentenportfolio van haar leerlingen ontwikkelt.

Kunsthumaniora Sint-Lucas wil haar leerlingen een duidelijk kader bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot personen die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel in het leven staan. Onze snel veranderende maatschappij staat voor grote uitdagingen waarop wij als school een antwoord moeten bieden.

Kunsthumaniora Sint-Lucas gaat deze uitdagingen aan door:

  • zinvolle lesinhouden en haalbare doelen aan te bieden,
  • leerlingen positief te stimuleren tot actief leren,
  • leerlingen verbindingen te laten maken tussen het nieuwe en het gekende, het abstracte en het concrete, het binnen- en buitenschoolse,
  • het doorbreken van grenzen tussen vakken en van hokjesdenken,
  • de leerlingen te begeleiden naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid,
  • opbouwende feedback te geven en breed te evalueren.

Dit alles in een veilig klimaat waar leerlingen hun unieke talenten kunnen ontwikkelen.

Leerlingen worden gestimuleerd om zich op verschillende vlakken te ontplooien en om creatief te denken vanuit een ethisch en esthetisch aanvoelen. Ze ontwikkelen attitudes en vaardigheden die hen op het leven voorbereiden. De breed georiënteerde basisvorming in combinatie met artistieke en technische vaardigheden biedt onze leerlingen unieke ontplooiingskansen. De Kunsthumaniora motiveert en inspireert jonge mensen om verder te denken, om zichzelf uit te dagen en zichzelf in vraag te stellen. Leerlingen worden aangemoedigd te experimenteren. Falen hoort daar onvermijdelijk bij en maakt deel uit van het leerproces. Door hen persoonlijk te begeleiden bij kritische zelfreflectie wordt hun denk- en werkproces telkens bijgestuurd om op die manier tot een beter eindresultaat te komen. Leerlingen leren, door in dialoog te gaan, omgaan met feedback en kritiek. Door het creëren van een veilig en open klimaat, met respect voor elkaar en voor elkaars werk, geven we hen elke dag opnieuw groei- en leerkansen. Dit zijn essentiële kwaliteiten die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot autonome, (zelf)kritische individuen.

In de geest van Jean-Baptiste De La Salle wil de Kunsthumaniora voortrekker zijn in het verstrekken van onderwijs dat participatief en persoonsgericht is. We willen bovendien gelijke onderwijskansen bieden aan minder kansrijke jongeren, zodat ook zij kunnen werken aan een succesvolle toekomst. Dit vanuit een christelijke inspiratie met respect voor andersdenkenden, zoals beschreven in de Katholieke Dialoogschool.

De geschetste rijkdom van de Kunsthumaniora moeten we koesteren en verder uitdragen!

Concreet?

De taak van onze school bestaat erin om niet alleen objectieven en idealen te verwoorden, maar ook en vooral om actief te streven naar de verwezenlijking hiervan.

Het spreekt voor zich dat de dagelijkse werking gericht is op een zo optimaal mogelijke realisatie van de gevolgde vakleerplannen en de daaraan verbonden eindtermen. Wij volgen in onze school de leerplannen en de overeenkomstige lessentabellen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Door sterk in te zetten op het algemeen vormend karakter van ons onderwijs bieden we de leerlingen de kans om een ruime waaier aan opleidingen binnen het hoger onderwijs aan te vatten.

We gaan ervan uit dat onze leerlingen bewust en gemotiveerd kiezen voor het KSO. De realiteit leert ons echter dat er ook leerlingen instromen die voor een min of meer gedwongen keuze werden gesteld. Binnen de context van onze schoolse mogelijkheden en onmogelijkheden engageren wij ons om rekening te houden met ieders individualiteit om op studiegebied een succeservaring mogelijk te maken

Om hierover zo transparant mogelijk te communiceren kunnen tussentijdse resultaten bekeken worden op Smartschool (Skore). Hiernaast zal vóór elke vakantie (behalve de krokusvakantie) en na elke examenperiode een papieren versie van de voorlopige resultaten meegegeven worden. Titularissen houden van elke leerling een pedagogisch dossier bij. Op oudercontacten organiseren we gesprekken met alle leerkrachten en niet enkel met de klastitularis. Buiten deze vastgelegde momenten kan steeds contact opgenomen worden met de school via het secretariaat.

We begeleiden elke leerling door zowel extra uitdaging als extra ondersteuning aan te bieden, dit binnen het volledige zorgcontinuüm. Hiervoor verwijzen we graag naar onze leerlingenbegeleiding. Voor leerlingen die pas in de derde graad instromen, worden voor de artistieke vakken inhaallessen georganiseerd. Er worden ook uren vrijgemaakt om inhaallessen voor theoretische vakken in te richten en studiebegeleiding te voorzien.

In het derde jaar wordt er extra aandacht geschonken aan Leren Leren. Om de leerlingen verder te begeleiden in hun studiekeuze zijn er initiatieven zoals: “Wat na 4?” waarin de vierdejaars kennismaken met de richtingen die onze school in het vijfde jaar aanbiedt. Zo stellen we hen in staat een gerichte en juiste keuze te maken.

Onze laatstejaars worden ook intensief begeleid in hun keuze naar het hoger onderwijs. Er zijn een aantal infomomenten (in en buiten de school – samen met het CLB), leerlingen gaan naar de SID-in beurs en er wordt een praatcafé georganiseerd waarin onze leerlingen met oud-leerlingen kunnen spreken.

Jaarlijks wordt er een kostenraming gemaakt op basis van het voorgaande schooljaar. Om alles transparant te houden, geven we bij inschrijving een overzicht van leer- en werkboeken, materiaallijsten, buitenschoolse activiteiten, drukwerk… Leer- en werkboeken kunnen via IDDINK aangekocht worden, het materiaal op de materiaallijsten kan via de procure (winkel op school) besteld worden. Doorheen het jaar worden de andere kosten verrekend via de schoolrekening.

In het kader van het gezondheidsbeleid zijn er op school 2 drinkwaterfonteinen aanwezig. We moedigen het milieubewustzijn van onze leerlingen aan door aparte vuilnisbakken te voorzien voor papier en karton, PMD, GFT en restafval.

Op het vlak van bewegingsopvoeding wordt naast de gebruikelijke lessen L.O. ook het SportNaSchool project (SNS) actief gepromoot. Uiteraard worden ook sportdagen georganiseerd.

Onze school is volledig rookvrij. Overtredingen worden de dag zelf nog gesanctioneerd met kortdurende taken zoals het vegen van speelplaatsen en trottoirs. In maart 2017 startte de school, samen met het VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs), met het uittekenen van een drugsbeleid. In een eerste fase werd de problematiek door middel van het afnemen van enquêtes in kaart gebracht. Vanuit de resultaten die deze enquêtes opleverden werd het drugsbeleid verder uitgetekend. In 2022 volgde een opvolgenquête om ons beleid verder te verfijnen.

Uit het urenpakket worden uren gereserveerd om een actief taalbeleid uit te bouwen. De extra ondersteuning voor anderstaligen kadert hierin. Buiten de schooluren kunnen de leerlingen in groep toneelvoorstellingen bijwonen. Er worden kaarten aan een voordelig tarief aangeboden. De schoolbibliotheek is elke dag geopend tussen 12u en 13u.

Om vakoverschrijdende eindtermen (funderend leerplan) zoals economie, burgerzin, psychische en fysieke gezondheid… beter te kunnen realiseren, organiseren we projectdagen. Tijdens die dagen bieden we onze leerlingen de kans om klas- en richtingoverschrijdend rond een bepaald thema samen te werken. Hiernaast hebben onze vijfdejaars jaarlijks een driedaagse inleefstage in een sociaal initiatief. In de tweede graad is er binnen het lessenrooster een klasuur / maatschappelijke vorming en ICT voorzien waar we de tijd nemen om in te gaan op studieplanning en Leren Leren, waar we een leerlingenraad kunnen voorbereiden, waar we een extra boost ICT kunnen geven, maar vooral een uur waar we de tijd nemen om te reflecteren, te verbinden en in gesprek te gaan met elkaar.

Alle laatstejaars binnen onze onderwijsvorm worden geacht om in de loop van het schooljaar zelfstandig aan een Geïntegreerde Proef (GIP) te werken en die trimestrieel aan een jury voor te stellen. Naast een regelmatige coaching door de (vak)mentor(en), organiseert de school een GIP-week waarbij alle leerkrachten rond het thema van de GIP werken (zie ook visietekst GIP).

Een school vraagt een minimum aan afspraken. Deze staan uitgebreid in het schoolreglement, maar werden kort en krachtig samengevat in onze 10 geboden (zie agenda). Bij overtreding van de afspraken wordt eerst herstelgericht en begeleidend gewerkt en krijgen betrokken leerlingen nieuwe kansen.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leerkrachten, ouders, leerlingenbegeleiders … Indien nodig wordt er een beroep gedaan op externe instanties.

Participatie van ouders en leerlingen vinden we heel belangrijk. Sinds lang bestaat er dan ook een actieve ouder- en leerlingenraad op school. De ouder- en leerlingenraad komt geregeld samen, denkt mee over het beleid van de school en organiseert heel wat activiteiten doorheen het jaar.

Onze school wil in een zo ruim mogelijk kader duidelijk en open communiceren met leerlingen, ouders, leerkrachten, externen … Via onze website informeren we regelmatig over het reilen en zeilen op school. Ook heel wat praktische informatie is langs deze weg terug te vinden. Bovendien is de school ook te vinden op de sociale media: Facebook en Instagram.

Alle dagelijkse communicatie met de leerlingen en ouders verloopt via Smartschool.