10 geboden van onze school

1. Je bent elke schooldag bij het eerste belteken aanwezig op school (8.20 u). Dit geldt ook bij het begin van de namiddaglessen (12.55 u.) en na pauzes. Aankoop van materiaal kan geen reden zijn om te laat te komen.

2. Ben je te laat, dan ga je onmiddellijk naar de klas. De leerkracht noteert jou als ‘te laat’. Indien je meer dan een half uur te laat bent, ben je die voormiddag onwettig afwezig en krijg je een B-code. Indien je zonder geldige reden te laat bent, blijf je diezelfde dag een half uur na.

3. Je neemt vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt.
Museumbezoeken, film- en toneelvoorstellingen, klasreizen en andere buitenschoolse activiteiten zijn lesvervangend, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Ook de laatste dag vóór elke vakantie is een verplichte schooldag.

4. Via de digitale agenda kan je alle lesonderwerpen vinden alsook toetsen, taken, opdrachten en mee te brengen materiaal. De digitale communicatie verloopt via Smartschool. We willen dan ook dat je dagelijks je digitale agenda en Smartschool checkt.

5. Je hebt altijd je materiaal bij: planagenda, handboek, werkboek, instrumenten, schrijf-, teken- en schildergerei, aangepaste sportkledij, materialen, opgeladen laptop… . Indien je regelmatig niet in orde bent, kan je leerkracht je in die les weigeren. Ga dan onmiddellijk met je agenda naar het secretariaat.

6. Je verlaat de school nooit vroegtijdig zonder de schriftelijke toestemming van de directeur of een secretariaatsmedewerker. Heb je de toestemming om éénmalig of regelmatig vóór het einde van de lessen de school te verlaten, meld je dan op het secretariaat voor je weggaat.

7. Bij afwezigheid zorg je ervoor dat de school vanaf de eerste dag vóór 9u00 verwittigd wordt door één van je ouders. Doe je dat niet, dan moeten we je ouders bellen om na te gaan of er al dan niet gespijbeld wordt. Ook als je telefonisch of elektronisch verwittigd hebt, moet elke afwezigheid steeds schriftelijk verantwoord worden, uiterlijk op de dag van je terugkeer (tenzij je langer dan 10 dagen afwezig bent: zie reglement). Je kan je ziektebriefje alvast mailen naar secretariaat@lucasgent.be maar enkel het originele briefje is rechtsgeldig!
Ben je wettig afwezig bij een aangekondigde toets, dan moet je de toets steeds op de eerste maandag of donderdag na je afwezigheid inhalen. Ben je onwettig afwezig, dan kan de leerkracht je een 0 geven. Het puntensysteem Skore is gekoppeld aan het aanwezigheidsregister en geeft automatisch een 0 indien je onwettig afwezig bent.

8. Je bent mee verantwoordelijk voor een respectvolle omgang met elkaar, het gebouw en de schoolomgeving. Diefstal, pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag meld je onmiddellijk bij je titularis, dhr. Lander Onderbeke, mevr. Marjolein Deroo, mevr. Latifa Kasmi, mevr. Sandy Buyse of mevr. Sigrid Van Rentergem. Doe dit ook als je daar zelf niet bij betrokken bent.
Je maakt niet ongevraagd foto’s of filmpjes van medeleerlingen en leerkrachten. Gangen, trapzalen en inkomhal hou je altijd vrij. Op de trappen en in de lokalen en gangen eet of drink je niet! Enkel water kan tussen twee lesuren.
Afval help je mee sorteren door het in de juiste vuilnisbak te gooien.
Graffiti en andere opzettelijke beschadigingen worden gesanctioneerd en herstel je op eigen kosten.

9. De leerkracht beslist steeds of smartphones, laptops, oortjes … toegelaten worden in zijn/haar les. Indien je je niet aan de gemaakte afspraken houdt, geef je het toestel in bewaring tot het einde van de schooldag. De school kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies.

10. Binnen en voor de schoolpoort geldt een algemeen rookverbod (ook elektronische sigaretten). Je veroorzaakt geen overlast in de buurt door op vensterbanken / in nissen te blijven hangen, je komt onmiddellijk de school binnen zowel ’s morgens als ’s middags. Peuken gooi je niet op de grond. Wil je hieraan niet meewerken, dan blijf je na.
Naast een ontmoediging van het rookgedrag willen wij bewust meehelpen aan de preventie van overmatig alcoholgebruik en het misbruik van genees- en genotsmiddelen. Als je op dit vlak in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken, dan zullen wij een hulpverleningsaanbod doen.
Wanneer je weigert hieraan mee te werken, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen betrekt bij alcohol- of drugsgebruik, dan wordt het orde- en tuchtreglement toegepast.

Met een minimum aan goede wil van iedereen om zich aan te passen aan een aantal noodzakelijke regeltjes, lukt het ons zeker om op onze school vrijheid en wederzijds respect geen holle begrippen te laten zijn. Hieronder staat het volledige schoolreglement: