Sinds 2007 heeft Kunsthumaniora Sint-Lucas een ouderraad. Enthousiaste ouders dragen elk hun steentje bij om het beste uit deze unieke school te halen. Sommige mensen wensen enkel logistiek mee te werken, anderen verkiezen alleen de vergaderingen bij te wonen. Maar de meerderheid levert op beide terreinen een bijdrage. In de loop van het schooljaar komen we een vijftal keer samen om te vergaderen. Dit zijn steeds gezellige bijeenkomsten. De directeur is ook aanwezig. Hoe ziet zo'n avond er uit? We maken vooraf een agenda op:

    • We bespreken vragen en zorgen die ons werden doorgespeeld door ouders. In samenspraak met de directeur wordt er, waar mogelijk, naar een oplossing gezocht.
    • We discussiëren over de praktische voorbereidingen van de OpenKunstDag, de afstudeerreceptie, de klusjesdag, de soepdagen tijdens de projectdagen, de GIP-dagen van de laatstejaars,... Kortom, allerlei activiteiten die door de school georganiseerd worden en waar de ouderraad een handje kan helpen.
    • We bedenken activiteiten die wat geld in het laatje kunnen brengen. Met de opbrengst proberen we schoolondersteunende projecten te realiseren.
    • We staan open voor ideeën van de leerlingenraad die soms onze hulp vraagt bij één of ander evenement.
    • We zijn uiteraard nog steeds vertegenwoordigd in de schoolraad waar we luisteren naar wat leeft op school, bij de leerkrachten, bij de leerlingen, in de lokale gemeenschap en waar we zelf ook onze inbreng doen.

Wij ervaren de kunsthumaniora Sint-Lucas als een school met open deuren en een lage drempel. Je vindt er steeds een luisterend oor. Mocht er echter toch drempelvrees zijn, dan willen wij een brug vormen tussen ouders en school. Bij ons kan je terecht met zorgen maar ook met ideeën! En wil je graag eens je medewerking verlenen aan één van onze activiteiten, dan horen wij dat ook graag! We zijn te bereiken via ouderraad@lucasgent.be

Tot binnenkort!
Met vriendelijke groet, de ouderraad
Voor meer informatie: ouderraad@lucasgent.be

Hey! Welkom op ons rubriekje leerlingenraad! Hier een kort woordje uitleg... Als leerlingen met iets zitten is het toch belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt?! Ook is het zo dat onze school zelf onze mening wil kennen en dat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Daarom proberen we om uit elke klas minstens één vertegenwoordiger in de leerlingenraad te hebben. Maar iedereen die interesse heeft en zich wil engageren... is uiteraard ook welkom in onze leerlingenraad!

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, personeel en gecoöpteerde leden van de lokale gemeenschap, in principe 3 per geleding. Het schoolbestuur wordt vertegenwoordigd door de directeur, die echter geen stemgerechtigd lid is en dus enkel een raadgevende functie heeft binnen deze raad. Wanneer er een leerlingen-, ouder- en een pedagogische raad bestaat, worden de geledingen uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden door en uit deze raad. Wanneer voor één van de eerder genoemde geledingen geen deelraad bestaat, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks gekozen De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar en bepaalt zelf zijn werking in een huishoudelijk reglement. De schoolraad is de spreekbuis van de voormelde deelraden voor alle aangelegenheden die het deelkarakter overschrijden. Naast het recht op informatie heeft de schoolraad ook een communicatie- en informatieplicht en tevens advies- en overlegbevoegdheid. Over consequenties op het vlak van arbeidsvoorwaarden of over de personeelseffecten van voorstellen van beslissing mag de raad zich niet uitspreken. Deze bevoegdheid hoort toe aan de syndicale overlegstructuur van de school nl. het Lokaal comité (LOC).